تسمه تایم دنده گرد ‎

تسمه V شکل دنده ای
تسمه V شکل دنده‌ای
نوامبر 8, 2020
تسمه جوشی
تسمه جوشی
نوامبر 12, 2020

تسمه تایم دنده گرد

انواع تسمه تایم دنده گرد ‎و کاربرد آن :

تسمه تایم دنده گرد : 2M – 3M – 4.5M – 5M – 8M – 14M – 20M این خانواده از تسمه تایم دنده گرد را (HTD) می نامند و در جاهایی که دستگاه با دور بالا کار می کند از این تسمه تایم دنده گرد استفاده می شود .

تسمه تایم دنده تخت گام تسمه تایمینگ دنده تخت : MXL – XL – L – H – XH – XXH این نوع تسمه تایمینگ دنده تخت است و در جایی که دستگاه با قدرت بالا کار می کند مورد استفاده قرار می گیرد .

تسمه تایم دوطرف دنده گام تسمه تایم دوطرف دنده : DXL – DL – DH – D5M – D8M – D14M کاربرد این نوع تسمه تایمینگ در جاهایی می باشد که لازم است یک تسمه تایمینگ چند فولی را هم زمان به گردش در آورد .

تسمه تایم دنده گرد ماننـد زنجير و چرخ دنـده عمـل می کند و دنده های تسـمه تایم دنده گرد درگـیری مناسـبی با شــیارهای چـرخ دنده ایـجاد می کنـد و در ماشـین آلات کاشـی و سـرامیک، چاپ و بسـته بنـدی ، نـفت و پتروشیمی، مواد غذایی و… به کار می رود. تسمه تایم دنده گرد در خودرو ها و در صنایع اسـتفاده شایانی دارند.